Requisits generals

Documentació a aportar

El 7 de juliol és la data límit per aportar tota la documentació requerida. Segons el tipus de sol·licitant cal entregar la informació a:

 1. Treballadors, socis o familiars de La Farga –  A través de correu electrónic a l'email:
 2. Habitants Les Masies de Voltregà – Presencialment a l'ajuntament.
 3. Habitants Sant Joan de les Abadesses -  Presencialment a l'ajuntament.

No s’acceptarà la documentació si no s’aporta en el temps i lloc adequat en cada cas.

 1. Sol·licitud de la beca amb el formulari on-line del lloc web de l’empresa: http://www.lafarga.es/ca/el-grup/fundacio-la-farga/beques
 2. Fotocòpia de la matrícula de l’estudi per al qual es sol·licita la beca i on hi hagi l’import. En cas que la matrícula es faci al setembre, cal presentar una preinscripció o bé una carta declarativa amb l’estimació dels crèdits que es realitzaran.
 3. Fotocòpia de les notes de l’últim curs acadèmic realitzat i/o dels últims estudis finalitzats.
 4. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, i, si escau, de tots els membres de la unitat familiar a efectes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas de certificacions de parella de fet, cal presentar la documentació acreditativa corresponent actualitzada.
 5. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any 2020 completa de tots els membres computables de la unitat familiar.
 6. Fotocòpia del certificat del compte bancari.
 7. Una declaració jurada on la persona beneficiària certifiqui que no és, ni serà durant l’any acadèmic subjecte de la beca, beneficiari de cap altra beca de matrícula (el candidat pot demanar tantes beques com vulgui, però al final només pot ser beneficiari d’una).
 8. Fotocòpia del llibre de família i/o qualsevol document que justifiqui la relació parental.
 9. En el cas de beques de Masies de Voltregà o de Sant Joan de les Abadesses: Fotocòpia del certificat o volant d’empadronament en vigència.
 10. La Fundació La Farga es reserva el dret de demanar informació addicional per documentar la sol·licitud.

Requisits acadèmics

 1. Per poder sol·licitar la beca de la Fundació La Farga és imprescindible haver superat el 80 % dels crèdits/assignatures de l’últim curs o estudi realitzat.
 2. En el cas d’accedir a la beca, la persona becada es comprometrà a aprovar com a mínim el 80 % dels crèdits i /o assignatures.
 3. Les persones becades tenen l’obligació d’aportar un certificat de les notes en el termini de tres mesos a partir de la publicació oficial de les notes. En cas de no presentar aquest certificat en el temps indicat, La Fundació La Farga entendrà que el curs no s’ha superat i exigirà el retorn de la beca concedida.
 4. Les persones becades per a estudis d’idiomes tenen l’obligació d’acreditar anualment l’aprofitament del curs i, de manera, bianual, presentar l’assoliment de l’idioma mitjançant un certificat oficial de nivell.

Requisits econòmics

La renda familiar no pot superar els 55.000 € bruts anuals. I en el cas de rendes individuals, la persona beneficiària no podrà tenir rendes superiors a 25.000 € bruts anuals.

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2021 La Farga.