Pàgina 1 de 5

Beques Fundació

× Atenció! Revisa’t les bases i requisits de les beques abans de fer la sol·licitud.

A continuació detallem tota la informació que cal que ens facis arribar abans del tancament de la convocatòria. Revisa on has de fer arribar la informació segons el tipus de sol·licitant que siguis

 • Treballador o familiar La Farga – via correu electrònic a
 • Habitant Sant Joan de les Abadesses – Presencialment a l'ajuntament
 • Habitants Les Masies de Voltregà – Presencialment a l’ajuntament.
 1. Revisa les condicions: http://www.lafarga.es/ca/el-grup/fundacio-la-farga/beques
 2. Fotocòpia de la matrícula de l’estudi que es sol·licita la beca on hi figuri l’import. En cas que la matrícula no es faci fins al setembre, cal presentar una pre-matrícula o una carta d’intencions amb l’estimació dels crèdits que es realitzaran.
 3. Fotocòpia de les notes de l’últim curs acadèmic realitzat i/o els últims estudis finalitzats.
 4. Fotocòpia dels DNI’s del sol·licitant i, si s’escau, de tots els membres de la unitat familiar a efectes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas de certificacions de parella de fet, cal presentar el document acreditatiu de parella de fet actualitzat.   documentació corresponent de forma actualitzada.
 5. Fotocòpia de la declaració de renda 2020 complerta de tots els membres computables de la unitat familiar.
 6. Fotocòpia del certificat del compte bancari.
 7. Una declaració jurada on el beneficiari certifica que no és, ni serà beneficiari de cap altra beca de matrícula (el candidat en pot demanar tantes beques com vulgui, però al final només en pot ser beneficiari d’una).
 8. Fotocòpia del llibre de família i/o qualsevol document que justifiqui la relació parental.
 9. En cas de beques de Masies de Voltregà i Sant Joan de les Abadesses: Fotocòpia del certificat o volant d’empadronament en vigència.
Tria una opció

Requisit necessari

Tria una opció de la llista

Requisit necessari

Dades personals del/la sol·licitant:
El nom

Els cognoms

Els anys que té la persona per la que es sol·licita la beca. Aquest camp només accepta números, cap lletra. No cal que escriguis la paraula "anys".

Escriu el teu DNI amb la lletra inclosa. Necessitem la lletra per comprovar que es tracta d'un NIF vàlid.

El codi postal de la teva població o barri

La teva població

Requisit necessari

Dades de contacte per a la sol·licitud
Necesitamos tu email para completar tu solicitud

Un telèfon de contacte per si hem de contactar amb tu, 9 números, sense espais en blanc. Si hi poses un número de mòbil, no cal omplir el camp següent.

Un telèfon mòbil de contacte per si hem de contactar amb tu. 9 números, sense espais en blanc. Si ja has posat un mòbil al camp anterior, no necessites omplir aquest camp.

Dades del darrer curs acadèmic realitzat
Els darrers estudis realitzats a dia d'avui

Els darrer curs dels estudis realitzat a dia d'avui

El centre on vas cursar els estudis

Any del darrer curs dels estudis realitzat a dia d'avui

Tria una opció

Els darrer curs dels estudis realitzat a dia d'avui

Tria una opció

Els darrer curs dels estudis realitzat a dia d'avui

Requisit necessari

Dades acadèmiques del curs per el que es vol sol·licitar la beca
Els estudis per els que es sol·licita la beca

El curs dels estudis per els que es sol·licita la beca

El centre on es fan els estudis pels que es sol·licita la beca

Número de crèdits per als que t'has matriculados. Aquest camp només accepta números

Import en euros del total del curs.
Aquest camp només accepta números, no posis la paraula "euros".

La durada del curs.

Exemple: de setembre de 2018 a juny de 2019

Any de realització del curs pel que es sol·licita beca

Tria una opció

Requisit necessari

Nom i cognoms, aquest camp és necessari.

Ha de ser un compte propietat del/la sol·licitant, no pot ser el compte del centre d'estudis directament

Escriu els 4 dígits del codi IBAN

Escriu els 4 dígits del codi de l'entitat bancària

Escriu els 4 dígits del codi de l'oficina

Escriu els 2 dígits de control

Escriu els 10 dígits del teu compte bancari

Revisa les dades del teu compte bancari.
Sembla que no són correctes

Requisit necessari

Membres computables de la unitat familiar
Selecciona el total de persones de la família

No és necessari tornar a introduir les dades de la persona que solicita la beca.
Membre 2
Selecciona el parentiu que tens amb aquest membre

El nom és un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Els cognoms són un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Escriu el DNI amb la lletra inclosa. Necessitem la lletra per comprovar que es tracta d'un NIF vàlid.

Els anys que té aquest membre de l'unitat familiar. Aquest camp només accepta números, cap lletra. No cal que escriguis la paraula "anys".

Tria l'estat civil

Tria una situació laboral

Especifica una professió

Membre 3
Selecciona el parentiu que tens amb aquest membre

El nom és un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Els cognoms són un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Escriu el DNI amb la lletra inclosa. Necessitem la lletra per comprovar que es tracta d'un NIF vàlid.

Els anys que té aquest membre de l'unitat familiar. Aquest camp només accepta números, cap lletra. No cal que escriguis la paraula "anys".

Tria l'estat civil

Tria una situació laboral

Especifica una professió

Membre 4
Selecciona el parentiu que tens amb aquest membre

El nom és un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Els cognoms són un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Escriu el DNI amb la lletra inclosa. Necessitem la lletra per comprovar que es tracta d'un NIF vàlid.

Els anys que té aquest membre de l'unitat familiar. Aquest camp només accepta números, cap lletra. No cal que escriguis la paraula "anys".

Tria l'estat civil

Tria una situació laboral

Especifica una professió

Membre 5
Selecciona el parentiu que tens amb aquest membre

El nom és un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Els cognoms són un requeriment imprescindible per sol·licitar la beca

Escriu el DNI amb la lletra inclosa. Necessitem la lletra per comprovar que es tracta d'un NIF vàlid.

Els anys que té aquest membre de l'unitat familiar. Aquest camp només accepta números, cap lletra. No cal que escriguis la paraula "anys".

Tria l'estat civil

Tria una situació laboral

Especifica una professió

Introdueix a les observacions la informació de la resta de miembres de la unitat familiar

Requisit necessari

Requisit necessari

Requisit necessari

Condicions Legals:

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i l'article 18 del seu Reglament de Implementació, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us comuniquem que, amb vostra acceptació "He llegit i accepto les condicions", doneu el consentiment perquè les dades personals d'aquest formulari i la documentació annexa s'incorpori a un fitxer automatitzat del qual és responsable la Fundació La Farga i perquè siguin objecte de tractament per gestionar la seva participació en la convocatòria de Beques de la Fundació La Farga. Aquestes dades no seran cedides a persones físiques i / o jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza la llei.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició adreçant-vos al fax 938594654 o bé, al correu postal Fundació La Farga, Colònia Lacambra, s / n 08508 les Masies de Voltrgà
Es necesari que acceptis las condiciones para poder sol·licitar la beca

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2021 La Farga.