Criteris i condicions generals beques

 1. La presentació formal de sol·licitud d’una beca implica l’acceptació de tots els criteris, condicions i requisits, generals i específics, establerts en les bases per accedir a les beques de la Fundació La Farga.
 2. Els membres del Patronat de la Fundació La Farga són els responsables de l’assignació de les beques. El Patronat és sobirà en aquesta funció, que no es pot delegar, i les seves decisions són irrevocables.
 3. La Fundació La Farga només atorgarà beques a sol·licituds que compleixin totes les condicions generals i tots els requisits, generals i específics, establerts en les bases de cada convocatòria, tant pel que fa a requisits formals com als d’acompliment dels terminis establerts.  
 4. L’incompliment de qualsevol de les condicions generals o de qualsevol dels requisits, generals i específics, establerts en les bases de les beques de la Fundació La Farga comportarà l’eliminació automàtica de la sol·licitud d’una beca.  
 5. Després del nomenament de les beques, es notificarà la concessió a les persones becades i no becades per correu electrònic. Posteriorment, es farà una entrega oficial als guanyadors de les beques.
 6. Les persones beneficiaries d’una beca hauran de subscriure un conveni d'acceptació amb la Fundació La Farga, en el qual figurin les condicions i normes aplicables durant l’aprofitament de la beca, així com els detalls de la posterior certificació d’assoliment dels objectius de la beca. Les estipulacions d'aquest conveni són d'obligat compliment per part de les persones beneficiaries d’una beca.
 7. En aquest conveni es detallarà l’import de la beca concedida. La Fundació La Farga primer donarà el 75 % de l’import becat i després donarà el 25 % restant, quan la persona becada presenti l’expedient acadèmic del curs becat per la Fundació.
 8. En cas que el Patronat detecti que s'ha mentit o ocultat informació en la documentació aportada en la tramitació d’una beca, s’anul·larà immediatament la beca i es reclamaran les quantitats econòmiques que s’hagin concedit.
 9. La convocatòria comprèn qualsevol àrea de coneixement, de la qual se’n vulgui obtenir un títol oficial o un títol propi.
 10. No s’atorgarà cap tipus de beca per a estudis ja finalitzats.
 11. L’import de la beca sol·licitada ha de ser per a la totalitat d’un curs acadèmic. L’import no es pot utilitzar per fragmentar-lo en dos o més cursos acadèmics.
 12. En el cas que durant el curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat la beca s’esdevingués algun fet destacat, no previsible i excepcional, com ara una malaltia greu, que pogués dificultar o impedir el compliment de qualsevol de les condicions generals de les bases de les beques, el fet s’haurà de notificar formalment per escrit, via e-mail o bé per correu postal certificat tradicional, de manera immediata al Patronat. En cap cas no s’acceptaran justificacions a posteriori.

En el cas de produir-se algun fet destacat, comentat en el paràgraf anterior, el Patronat podrà exigir aportar la informació addicional que consideri necessària per poder-se pronunciar sobre el fet.

 1. No s’acceptarà la sol·licitud de cap nova beca d’una persona que hagi estat becada anteriorment per La Fundació La Farga i no hagi complert totes les condicions generals i tots els requisits, generals i específics, de la beca anterior.
 2. Es concediran beques fins a arribar al límit del pressupost previst per a cada convocatòria.
 3. Per la concessió de beques es prioritzarà:
  1. Les sol·licituds de beques orientades a completar estudis ja becats per la Fundació La Farga.
  2. S’assignaran les beques en funció de les rendes de les persones sol·licitants, i es prioritzaran les rendes més baixes.
  3. En el cas d’igualtat en la declaració de renda de les persones sol·licitants, el Patronat de la Fundació La Farga decidirà com s’atorga la beca.
 4. El calendari pot quedar subjecte a modificacions degut als efectes del COVID-19, ja que es poden veure alterats els calendaris de matriculacions dels centres educatius segons indiqui Educació.
Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2021 La Farga.