Avís Legal La Farga

LA FARGA (LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.) ha creat aquest lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació corporativa actualitzada i exacta de l’empresa. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A. no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

En conformitat a l’establert a les lleis 3/2018, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

 • Domini: www.lafarga.es
 • Titular: LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.
 • Adreça: Colonia Lacambra S/n, 08508, Les Masies de Voltregà, Barcelona
 • Telèfon: +34 938 504 100
 • E-mail:
 • CIF: A08661647
 • Registre Mercantil: Barcelona, Llibre 3649, tom 4315, Fulla 45677, Foli 134

Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual de LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A. i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral deLA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.

Protecció de dades personals

Raó Social: LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.

Domicili Social: Colonia Lacambra S/n, 08508, Les Masies de Voltregà, Barcelona

Correu electrònic: privacy@lafarga.es

CIF: A08661647

A través del present avís, LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A. informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.amb domicili a Colonia Lacambra S/n, 08508, Les Masies de Voltregà, Barcelona

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

 1. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

 1. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

−         Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

−         Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.

−         Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina del grup[MR1] .

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

 1. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 1. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

 1. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa lafarga@lafarga.es

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

−         Revocar els consentiments atorgats.

−         Obtenir confirmació sobre si  l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.

−         Accedir a les seves dades personals.

−         Rectificar les dades inexactes o incompletes.

−         Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.

−         Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

−         En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

−         Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.

−         Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes,  l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.L no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de cookies

Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Nous notons que cette page peut utiliser des cookies. L'utilisateur a la possibilité d'empêcher la génération de cookies en sélectionnant l'option appropriée dans leur navigation.

Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest portal web serà aplicada la legislació espanyola.

Modificació de les Condicions Generals

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A. podrà modificar les Condicions Generals en el moment que cregui oportú.

Sistema Intern Informació | Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | ©  La Farga.